การควบคุมการขายสินค้าประเภท ‘ยา’ และ ‘อาหารเสริม’ บนเว็บไซต์ WeLoveShopping

0

ทาง WeLoveShopping ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการขายสินค้าประเภทยาและอาหารเสริม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ขายสินค้าทุกท่าน ดังนี้

สินค้าประเภทยา

-ผู้ขายไม่สามารถขายยาบนร้านค้า WeLoveShopping ได้ เนื่องจาก ยา ไม่ใช่สินค้าทั่วไป จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ขายบนเว็บไซต์ หรือ นอกสถานที่ขายยาได้ และต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น

สินค้าประเภทอาหารเสริม

-การขายสินค้าประเภทอาหารเสริมผ่านทางเว็บไซต์สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีอย.และมีการขอรับใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.xxxx/yyyy) ตาม ม.41 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ให้ถูกต้อง

หลักการพิจารณาว่าสินค้าใดเป็น ยา หรือ อาหารเสริม

ให้พิจารณาจากฉลากของตัวผลิตภัณฑ์สินค้า และ/หรือ ใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนสินค้า ดังนี้

ก.) ฉลากของตัวผลิตภัณฑ์สินค้า มี Reg.No.ตามด้วยอักษรและตัวเลข โดยไม่ต้องมีกรอบ อย. ตัวอย่างเช่น Reg.No. 1A 892/42 ถือว่า เป็นสินค้าประเภทยา ห้ามขายบนเว็บไซต์ทุกกรณี หากผู้ใดฝ่าฝืนทำการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม ม.101 ยกเว้น ยาสามัญประจำบ้านตามที่ประกาศกระทรวงกำหนดฯ สามารถขายทางเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตการขาย แต่ยังคงต้องมีเลข REG.No ตามด้วยอักษรและตัวเลข และ ใบอนุญาตโฆษณาขายยา (ฆท.xxxx/yyyy) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กรณีที่มีการโฆษณาขายยาผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตโฆษณาขายยา ก็จะมีความผิดฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมอีกด้วย โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ตาม ม.124

ข.) ฉลากของตัวผลิตภัณฑ์สินค้ามีตัวอักษรกรอบ อย xx-x-xxxxx-x-xxxx (13 หลัก) ถือว่า สินค้าเป็นประเภทอาหาร (อาหารเสริมก็ถือว่าเป็นอาหาร) สามารถขายบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตขายก่อน แต่ยังต้องได้รับใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.xxxx/yyyy) ตาม ม.41 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ให้ถูกต้อง หากผู้ใดฝ่าฝืนทำการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับจำนวน 5,000 บาท ตาม ม.71 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 รวมทั้งถูกระงับการโฆษณาดังกล่าวตาม ม.42 ด้วย

 

(Visited 1,729 times, 3 visits today)
Share.

Comments are closed.