ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

0

ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าบริการ และ ค่าปรับ โดยบริษัทจะแจ้งผู้ขายให้ทราบถึงรายละเอียดที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน

ค่าบริการ จำนวน (บาท)
1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Fee) ร้อยละ 3 ของมูลค่าการขาย

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Discount)

มูลค่าการขายต่อเดือน ส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำรายการ ค่าธรรมเนียมการทำรายการสุทธิหลังหักส่วนลด
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 15 ร้อยละ 2.55
ตั้งแต่ 1,000,000 – 1,999,999 ร้อยละ 10 ร้อยละ 2.70
ตั้งแต่ 350,000 – 999,999 ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.85

 

เงื่อนไข
  1. มูลค่าการขาย คือ รายการสั่งซื้อสินค้าที่มีการยืนยันการรับสินค้า และเปลี่ยนสถานะเป็น “ดำเนินการเรียบร้อย”
  2. ส่วนลดค่าธรรมเนียมการธรรมเนียมการทำรายการจะคำนวณ ณ วันสิ้นเดือนและทำการโอนคืนเข้าบัญชีของผู้ขายภายใน 60 (หกสิบ)วัน
  3. บริษัทจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Fee) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ค่าปรับ จำนวน (บาท)
1. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากผู้ขายส่งสินค้าล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ร้อยละ 2 ของมูลค่าการขอเงินคืน
2. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ร้อยละ 2 ของมูลค่าการขอเงินคืน
3. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ร้อยละ 2 ของมูลค่าการขอเงินคืน
4. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากสินค้าที่ผู้ขายจัดส่งไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ร้อยละ 2 ของมูลค่าการขอเงินคืน
5. กรณีลูกค้าขอเงินคืนเนื่องจากผู้ขายไม่มีสินค้าจัดส่ง ร้อยละ 2 ของมูลค่าการขอเงินคืน

เงื่อนไข
: 
  1. บริษัทจะไม่คิดค่าปรับใดๆจากผู้ขายนับแต่วันที่สัญญานี้มีผลบังคับจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือ จนกว่าบริษัทจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ทราบล่วงหน้า

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการทำรายการ

วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ

(Visited 8,412 times, 4 visits today)
Share.

Comments are closed.