บริษัท เพย์สบาย จำกัด แจ้งยุติการให้บริการ Jaew Wallet, Paysbuy Wallet (ลูกค้าบุคคล), Paysbuy MasterCard (Virtual Prepaid Card หรือ VPC) และ Mobile Credit Card ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

0

เรียน ลูกค้า e-Wallet

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 บริษัท เพย์สบาย จำกัด ได้ลงนามในข้อตกลงการควบรวมธุรกิจกับ บริษัท โอมิเซะ จำกัด ซึ่ง บริษัท โอมิเซะ จำกัด จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ในปัจจุบัน

โดยการลงนามในข้อตกลงนี้มีผลทำให้ บริษัท โอมิเซะ จำกัด เป็นผู้รับช่วงบริหารจัดการกิจการของ บริษัท เพย์สบาย จำกัด ต่อเนื่องในทันที ซึ่งทาง บริษัท โอมิเซะ จำกัด ปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนรองรับในการให้บริการ e-Wallet กับลูกค้ารายบุคคล ดังนั้น

ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งยุติการให้บริการ Jaew Wallet, Paysbuy Wallet (ลูกค้าบุคคล), Paysbuy MasterCard (Virtual Prepaid Card หรือ VPC) และ Mobile Credit Card โดยการยุตินี้จะมีผล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2560 และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท บริษัทฯ จึงได้แนบคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริการที่จะปิด สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการ ระยะเวลาที่กำหนด
Jaew Wallet กรุณาใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชี Jaew Wallet ของท่านให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเติมเงินมือถือเครือข่ายดีแทค, บริการจ่ายบิลรายเดือนดีแทค และบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ 30 วัน(01 ส.ค. – 30 ส.ค. 60)
Paysbuy Wallet (ลูกค้าบุคคล) กรุณาใช้ยอดคงเหลือในบัญชี Paysbuy Wallet ของท่านให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเติมเงินมือถือเครือข่ายดีแทคและบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ 30 วัน(01 ส.ค. – 30 ส.ค. 60)
Paysbuy MasterCard(Virtual Prepaid Card หรือ VPC)
Mobile Credit Card บริษัท เพย์สบาย จำกัด จะยุติการให้บริการ Mobile Credit Card 30 วัน(01 ส.ค. – 30 ส.ค. 60)

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02-160-5463 ต่อ 101 (วันและเวลาทำการ) หรือ อีเมล support@paysbuy.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพย์สบาย จำกัด | บริษัท โอมิเซะ จำกัด

Dear e-Wallet Customers,

Paysbuy would like to inform you that on 3 July 2017, we signed assets sales and purchase agreement with Omise, one of the country’s leading online payment gateway providers. As a result of the agreement, Omise will resume the ownership of all assets relating to payment gateway and e-Wallet businesses.

However, since Omise does not have a plan to support and operate e-Wallet for consumers, therefore, Jaew Wallet, Paysbuy Wallet (Personal), Paysbuy Master Card (Virtual Prepaid Card or VPC) and Mobile Credit Card will be terminated within 31 August, 2017.

During the close down period, customer will continue to use this service within 30 days, the period is 1-30 August, 2017. We ask you to kindly take the following actions stated below:

Terminated Services What you have to do? Period
Jaew Wallet Spend all balance in your Jaew Wallet by dtac top up service, dtac bill payment service and other services within the specified period. 30 Days(01 – 30 August 2017)
Paysbuy Wallet (Personal) Spend all balance in your Paysbuy Wallet by dtac top up and other services within the specified period. 30 Days(01 – 30 August 2017)
Paysbuy Master Card(Virtual Prepaid Card or VPC)
Mobile Credit Card Paysbuy will terminate Mobile Credit Card. 30 Days(01 – 30 August 2017)

If you have any questions, please contact 662-160-5463 ext. 101 (Office hours) or email: support@paysbuy.com

It has been a great pleasure for us having you as our customer. Thank you very much for your continued support.

Best Regards,

Paysbuy Co., Ltd. | Omise Co., Ltd

(Visited 66 times, 1 visits today)
Share.

Comments are closed.