Browsing: e-Commerce Academy

e-Commerce Academy
0 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ร้านค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญ DealZapp โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ*

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ร้านค้าสามารถเข้าร่วมแคมเปญ DealZapp กับทาง WeLoveShopping โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแคมเปญ* แต่ยังคงคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 3% (ยังไม่รวม VAT)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ *ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดแคมเปญ DealZapp ระยะเวลาแคมเปญ…